Udostępnij tę stronę:

Wrocław, 30.07.2018

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH W POSTĘPOWANIU

 Informacja na podstawie :ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2017 dot. usługi wykonanie prezentacji multimedialnych (przygotowanie i realizacja)w ramach projektu nr RPDS.04.03.02-02-0007/16, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania nr 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałania 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020).

 1. Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: ok. 46 000,- PLN (NETTO).
 2. Lista złożonych w terminie ofert:
L.p. Nazwa wykonawcy Cena brutto (PLN)
1. AudioTech   S.Kamiński A.Urbaniak Sp.J.   ul. Chrzanowskiego 62, 50-441 Wrocław  =56.088,00
2. Emanuel Schuster – Gestaltung Kastellstr. 10, 81247 München, Republika Federalna Niemiec  =49.280,00
3. VIDIFILM Alicja Schatton-Lubos ul. Wolności 13 42-674 Zbrosławice  =58.000,00

Zamawiający do 05.08.2018 poinformuje wybranego Wykonawcę o zamiarze podpisania umowy. Przewodniczący Komisji Przetargowej                                    Koordynator Projektu      Marek Mielczarek                                                                 Wrocław, 16.07.2018.  ZAPYTANIE OFERTOWE 

Biorąc pod uwagę fakt uzyskania przez Fundację Bente Kahan dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt pn. „Rewaloryzacja zespołu zabytkowych pomieszczeń Synagogi pod Białym Bocianem w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń we Wrocławiu w kompleksie Włodkowica 5-7-9”, w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania nr 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałania 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na wykonanie na rzecz Fundacji Bente Kahan  prezentacji multimedialnych (przygotowanie i realizacja) w ramach ww. projektu.

Ofertę proszę przesłać do 24.07.2018. godz.12.30

TREŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWEGO link poniżej

https://drive.google.com/drive/folders/1ZlRPGfxTebKC1VbmMezwFSOP7kxrEumC?usp=sharing

 • Zapytanie ofertowe nr 5/2018 z dnia 16.07.2018 r
 • Załącznik nr 1: Formularz oferty
 • Specyfikacja multimediów instalowanych
 • Mykwa – układ funkcjonalny wystawy
 • Piwnice – układ funkcjonalny wystawy

  Wrocław, 20.06.2018.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Wyposażenie pomieszczeń w systemy prezentacji audiowizualnej oraz systemy umożliwiające realizację audiowizualnych technik wystawienniczych(zadanie nr 3) w ramach projektu Fundacji Bente Kahan nr RPDS.04.03.02-02-0007/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania nr 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałania 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) pn.: „Rewaloryzacja zespołu zabytkowych pomieszczeń Synagogi pod Białym Bocianem w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń we Wrocławiu w kompleksie Włodkowica 5 – 7 – 9” (Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 557355-N-2018 z dnia 2018-05-14)Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/703c1b58-b919-4b4c-a999-47c70bd5dc22Umowę podpisano w dniu 18.06.2018. z:Audio TECH S. Kamiński A. Urbaniak Sp.J.:  ul.Chrzanowskiego 62, 51-141 Wrocław Wrocław, dnia  06.06.2018r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawy pn.:Wyposażenie pomieszczeń w systemy prezentacji audiowizualnej oraz systemy umożliwiające realizację audiowizualnych technik wystawienniczych w ramach projektu pn.: „Rewaloryzacja zespołu zabytkowych pomieszczeń Synagogi pod Białym Bocianem w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń we Wrocławiu w kompleksie Włodkowica 5 – 7 – 9” 

(zadanie nr 3) 

(Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 557355-N-2018 z dnia 2018-05-14) Zamawiający, Fundacja Bente Kahan; ul. Włodkowica 5; 50-072 Wrocław, działając na podstawie art. 92 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm. – dalej „ustawa Pzp”) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy j.w.I.      Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożona przez:        Audio TECH S. Kamiński A. Urbaniak Sp. J.        ul.Chrzanowskiego 62, 51-141 WrocławII.   Nazwy i siedziby Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom            w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: 

Nr  Oferty Wykonawca Ilość punktów w kryteriumCena brutto(netto + VAT) Ilość punktów w kryteriumOkres gwarancji Łączna ilość punktów

1

Audio TECH S. Kamiński A. Urbaniak Sp. J.ul. Chrzanowskiego 6251-141 Wrocław

75,10

15

90,10

2

BIO SERWIS Sp. z o.o.ul. Jana Długosza 2-651-162 Wrocław

80

0

80,00

 III.   W postepowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. 

Przewodniczący Komisji Przetargowej                                    

Koordynator Projektu                                                                     

Marek Mielczarek

/-/ podpis na oryginale

 Wrocław,  23.05.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt. 1-3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U  z 2017 r. poz. 1579)

 1. Przedmiot zamówienia (BZP nr 557355-N-2018 z dnia 2018-05-14 r. ): dostawa (nr zam.: 4/2018) pn.: „Wyposażenie pomieszczeń w systemy prezentacji audiowizualnej oraz systemy umożliwiające realizację audiowizualnych technik wystawienniczych w ramach projektu pn.: „Rewaloryzacja zespołu zabytkowych pomieszczeń Synagogi pod Białym Bocianem w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń we Wrocławiu w kompleksie Włodkowica 5 – 7 – 9” (zdanie nr 3)
 2. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbyło się w biurze ZAMAWIAJĄCEGO Fundacji Bente Kahan, ul. Włodkowica 5, 50-072 Wrocław          w dniu 22.05.2017 r. godz. 12.30.
 3. Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: ok. 550 000,- PLN brutto.
 4. Lista złożonych w terminie i otwartych ofert:
L.p. Nazwa wykonawcy Cena brutto (PLN) Gwarancja Termin płatności Termin wykonania
1. Bio Serwis  sp. z o.o. ul. Jana Długosza 2/6, 51-162 Wrocław 560.880,00 24 miesięcy 30 dni zgodnie z SiWZ
2. AudioTech   S.Kamiński A.Urbaniak Sp.J.    ul. Chrzanowskiego 62, 50-441 Wrocław 597.780,00 48 miesięcy 30 dni zgodnie z SiWZ

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 Ustawy.Przewodniczący Komisji Przetargowej                                     Koordynator Projektu                                                                     Prezes Zarządu FBKMarek Mielczarek                                                                                        Bente Kahan/-/ podpis na oryginale                                                                              /-/ podpis na oryginale Wrocław, 14.05.2018.Fundacja Bente Kahan, ul. Włodkowica 5; 50-072 Wrocławogłasza przetarg publiczny na dostawy (nr zam.: 4/2018) :Wyposażenie pomieszczeń w systemy prezentacji audiowizualnej oraz systemy umożliwiające realizację audiowizualnych technik wystawienniczych w ramach projektu pn.: „Rewaloryzacja zespołu zabytkowych pomieszczeń Synagogi pod Białym Bocianem w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń we Wrocławiu w kompleksie Włodkowica 5 – 7 – 9” (zdanie nr 3)Zapraszamy do składania ofert w przetargu nieograniczonym w trybie obowiązującej ustawy Prawo Zamówień Publicznych na dostawy dla realizacji części projektu nr RPDS.04.03.02-02-0007/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania nr 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałania 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014 – 2020).Informacja o przetargu została zamieszczona w Biuletynie Zamówień  Publicznych pod nr 557355-N-2018 z dnia 2018-05-14 r.https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=fc14cae1-23de-4777-bbaf-91c71c58345fZałączniki:

 • ogłoszenie w BZP nr 557355-N-2018 z dnia 2018-05-14 r. (załącznik: plik o nazwie „Ogłoszenie nr 557355-N-2018 z dnia 2018-05-14 r. “) Ogłoszenie nr 557355-N-2018 z dnia 2018-05-14
 • dokumentacja przetargowa: link do dokumentacji (przetarg multimedia_synagoga_mykwa_piwnice):

https://drive.google.com/drive/folders/1PqScVbdY9nqbh63fM09eL0bi0sUhH1Lt?usp=sharing     Wrocław, 30.10.2017.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – roboty budowlaneFundacja Bente Kahan: Projekt nr RPDS.04.03.02-02-0007/16, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania nr 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałania 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) pn.:Rewaloryzacja zespołu zabytkowych pomieszczeń Synagogi pod Białym Bocianem w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń we Wrocławiu w kompleksie Włodkowica 5 – 7 – 9Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/703c1b58-b919-4b4c-a999-47c70bd5dc22Umowę podpisano w dniu 27.10.2017. z  Wrobud-Zabytki Sp. z o.o.: ul. Kościuszki 108A/4, 50-441 Wrocław    Wrocław, dnia 17.10.2017r.INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIADot. przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.:Rewaloryzacja zespołu zabytkowych pomieszczeń Synagogi pod Białym Bocianem w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń we Wrocławiu w kompleksie Włodkowica 5 – 7 – 9.(Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 591222-N-2017 z dnia 2017-09-20 r.)Zamawiający – Fundacji Bente Kahan, ul. Włodkowica 5, 50-072 Wrocław – działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 – dalej „ustawa Pzp”), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Rewaloryzacja zespołu zabytkowych pomieszczeń Synagogi pod Białym Bocianem w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń we Wrocławiu w kompleksie Włodkowica 5 – 7 – 9.I. W postępowaniu złożono dwie oferty:

 1. CASTELLUM Sp. z o.o.: ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław
 2. Wrobud-Zabytki Sp. z o.o.: ul. Kościuszki 108A/4, 50-441 Wrocław

II, Za najkorzystniejszą uznano ofertę:Wrobud-Zabytki Sp. z o.o.: ul. Kościuszki 108A/4, 50-441 WrocławIII. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

L.p. Nazwa wykonawcy Ilość punktów w kryterium:Cena brutto (PLN) Ilość punktów w kryterium:Gwarancja Ilość punktów w kryterium:Termin realizacji ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW
1. CASTELLUM Sp. z o.o.ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław 59,09 10 15 84,09
2. Wrobud-Zabytki Sp. z o.o.:ul. Kościuszki 108A/4,  50-441 Wrocław 70 10 15 95

    Wrocław, 09.10.2017INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTInformacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt. 1-3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U  z 2017 r. poz. 1579)

 1. Przedmiot zamówienia (BZP nr 591222-N-2017 z dnia 2017-09-20 r.): robotę budowlaną (nr zam.: 2/2017) pn.: „Rewaloryzacja zespołu zabytkowych pomieszczeń Synagogi pod Białym Bocianem w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń we Wrocławiu w kompleksie Włodkowica 5–7–9”
 2. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbyło się w biurze ZAMAWIAJĄCEGO Fundacji Bente Kahan, ul. Włodkowica 5, 50-072 Wrocław          w dniu 06.10.2017 r. godz. 12.30.
 3. Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 2.250.000,00  PLN brutto.
 4. Lista złożonych w terminie i otwartych ofert:
L.p. Nazwa wykonawcy Cena brutto (PLN) Gwarancja Termin płatności Termin wykonania
1. CASTELLUM  Sp. z o.o.:                ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław 2.959,380,00 60 miesięcy 30 dni 31.10.2018
2. Wrobud-Zabytki Sp. z o.o.:          ul. Kościuszki 108A/4,             50-441 Wrocław 2.498.230,86 60 miesięcy 30 dni 31.10.2018

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 Ustawy.Przewodniczący Komisji Przetargowej                                     Prezes Zarządu FBKMarek Mielczarek                                                                                        Bente Kahan/-/ podpis na oryginale                                                                              /-/ podpis na oryginale   Wrocław, 20.09.2017.Fundacja Bente Kahan, ul. Włodkowica 5; 50-072 Wrocławogłasza ponownie przetarg publiczny na robotę budowlaną (nr zam.: 2/2017) pn.:„Rewaloryzacja zespołu zabytkowych pomieszczeń Synagogi pod Białym Bocianem w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń we Wrocławiu w kompleksie Włodkowica 5 – 7 – 9”Zapraszamy do składania ofert w przetargu nieograniczonym w trybie obowiązującej ustawy Prawo Zamówień Publicznych na robotę budowlaną dla realizacji projektu nr RPDS.04.03.02-02-0007/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania nr 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałania 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014 – 2020).Informacja o przetargu została zamieszczona w Biuletynie Zamówień  Publicznych pod nr 591222-N-2017 z dnia 2017-09-20 r.https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=02075c44-b3f9-4af2-bd4c-bc4e4519c1c6oraz na portalu: www.rpo.dolnyslask.pl/zamowienia-publiczne/Załączniki:

 • ogłoszenie w BZP nr 591222-N-2017 z dnia 2017-09-20 r.. (załącznik do e-maila: plik o nazwie „ogłoszenie o zamówieniu”),

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=02075c44-b3f9-4af2-bd4c-bc4e4519c1c6

 • dokumentacja przetargowa: link do dokumentacji (przetarg nowy SYNAGOGA):

https://drive.google.com/open?id=0B8n5khOFMl25VGltZTFhS3NaUXc     [zawiadomienie o unieważnieniu postępowania]Wrocław, 20.09.2017]dotyczy:ogłoszenie w BZP nr 581785-N-2017 z dnia 2017-08-31 r.  zmienione ogłoszeniem nr 500021594-N-2017 z dnia 31-08-2017 r. – przetarg publiczny na robotę budowlaną (nr zam.: 2/2017) pn.:„Rewaloryzacja zespołu zabytkowych pomieszczeń Synagogi pod Białym Bocianem w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń we Wrocławiu w kompleksie Włodkowica 5 – 7 – 9”Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniaNa podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w imieniu FUNDACJI BENTE KAHAN informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. Rewaloryzacja zespołu zabytkowych pomieszczeń Synagogi pod Białym Bocianem w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń we Wrocławiu w kompleksie Włodkowica 5 – 7 – 9.” zostało unieważnione.UzasadnienieW przedmiotowym przetargu złożono dwie ważne oferty.Postępowanie było poprzedzone badaniem rynku oraz sporządzeniem kosztorysów i szacunków inwestorskich. Przy otwarciu ofert Zamawiający podał cenę brutto jaką przewidział na realizację zamówienia (co zostało odnotowane w protokole z otwarcia ofert).Powodem unieważnienia jest fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, gdyż jako Fundacja (działając w obszarze organizacji pożytku publicznego) ma ograniczony, ściśle określony, pozyskany na ten cel budżet.Powyższe wyczerpuje przesłanki prawne określone w art. 93 ust.1 pkt. 4) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579) .   Wrocław, 18.09.2017 r.Dot.: projekt:„Rewaloryzacja zespołu zabytkowych pomieszczeń Synagogi pod Białym Bocianem w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń we Wrocławiu w kompleksie Włodkowica 5-7-9INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJFundacja Bente Kahan jako Zamawiający informuje, iż w wyniku zakończonego zapytania ofertowego nr 3/2017 r. dot. świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi oraz zarządzania projektem nr RPDS.04.03.02-02-0007/16, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania nr 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałania 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), za najkorzystniejszą została uznana:W zakresie części A (nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi), oferta złożona przez:Biuro Inwestorskie Sp. z o.o. – ul. Idzikowskiego 32a/4, 54-129 WrocławW zakresie części B (zarządzanie projektem), oferta złożona przez:Efficon Sp. z.o.o Sp. k.– ul Awicenny 14, 54-611 Wrocław Na wniosek Wykonawcy uczestniczącego w w/w postępowaniu publicznym Zamawiający udostępnieni protokół z postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami.   Wrocław, 13,09.2017dotyczy: ogłoszenie w BZP nr 581785-N-2017 z dnia 2017-08-31 r.  zmienione ogłoszeniem nr 500021594-N-2017 z dnia 31-08-2017 r.PYTANIA zadane w procedurze przetargowej publicznej na robotę budowlaną (nr zam.: 2/2017) pn.:„Rewaloryzacja zespołu zabytkowych pomieszczeń Synagogi pod Białym Bocianem w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń we Wrocławiu w kompleksie Włodkowica 5 – 7 – 9”w dniu 12.09. 2017 do Zamawiającego wpłynęło pismo z pytaniami. Poniżej Zamawiający przedstawia przedmiotowe pytania i odpowiedzi na nie.Pyt. 1: W p. 12.4) IDW jest mowa: W tabeli ceny, stanowiącej załącznik nr 8 do IDW, Zamawiający wskazał kody PKWiU odpowiadające poszczególnym czynnościom, zgodnie z otrzymaną opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi – pismo LDZ-OKN.4221.2017.KU.1 z dnia 29.06.2017r. W dokumentacji przetargowej nie ma załącznika nr 8 do IDW. W załączniku nr 7 do IDW jest tylko informacja (* zgodnie z otrzymaną opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi – pismo LDZ-OKN.4221.4718.2017.KU.1 z dnia 29.06.2017r.). W treści tego załącznika nie ma żadnych szczegółowych informacji dot. treści tej opinii. Proszę o udzielenie wyjaśnień w tym zakresie.Odp. 1: Omyłkowo załącznik nr 8 posiada nr 7,ponieważ dwa razy występuje załącznik nr 2. Należy liczyć załączniki chronologicznie.Opinia Urzędu Statystycznego w Łodzi – pismo LDZ-OKN.4221.4718.2017.KU.1 z dnia 29.06.2017r.dotyczy wskazania PKWiU odpowiadającym poszczególnym czynnościom, co przy różnych stawka VAT – dla niektórych czynności może być istotne. Zamawiający nie wskazał PKWiU w tabeli cen.Dla potrzeb oceny i porównania przedmiotowych ofert, Wykonawcy do ceny ryczałtowej netto winni naliczyć podatek VAT zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi stawek VAT na dzień składania ofert. Pyt. 2: Proszę o udostępnienie Druku OFERTA wraz z załącznikami – w wersji edytowalnejOdp. 2: Zamawiający udostępnia Druk oferty w wersji edytowalnej pod linkiem :https://drive.google.com/file/d/0B8n5khOFMl25VWJkY3hzY3lBRUE/view?usp=sharing Pyt. 3 Proszę o przedłużenie terminu składania ofert – do dnia 22.09.2017.Odp. 3: Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert   Wrocław, 11.09.2017.dotyczy: ogłoszenie w BZP nr 581785-N-2017 z dnia 2017-08-31 r.  zmienione ogłoszeniem nr 500021594-N-2017 z dnia 31-08-2017 r.PYTANIA zadane w procedurze przetargowej publicznej na robotę budowlaną (nr zam.: 2/2017) pn.:„Rewaloryzacja zespołu zabytkowych pomieszczeń Synagogi pod Białym Bocianem w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń we Wrocławiu w kompleksie Włodkowica 5 – 7 – 9”w dniu 11.09. 2017 do Zamawiającego wpłynęło pismo z pytaniami. Poniżej Zamawiający przedstawia przedmiotowe pytania i odpowiedzi na nie.Pyt. 1: W jaki sposób wycenić konserwację niecek basenowych oraz wanien, w sytuacji,gdy nie wiadomo jeszcze, czy ich konstrukcja oraz okładzina ceramiczna nadaje się dokompleksowej wymiany, czy też tylko drobnej konserwacji? Czy kafle występujące w wannachmuszą zostać zachowane? Jak wygląda stan podłoża niecki basenowej?Odp. 1: Prace w tym zakresie muszą być prowadzone zgodnie ze sztuką konserwatorską. Wszystkie zachowane okładziny muszą być odrestaurowane i odpowiednio zabezpieczone. Zamawiający dopuszcza wymianę okładzin zniszczonych i zamontowanych jako naprawcze w latach powojennych (po 1945 roku). Zamawiający nie prowadził badań podłoża niecki. Badania takie musi przewidzieć Wykonawca (o ile będą konieczne) i w zależności od wyników zastosować adekwatną technologię uszczelnienia niecki i renowacji okładzin ceramicznych. Prace te Wykonawca powinien wycenić ryczałtowo. Pyt. 2: Zgodnie z OPZ pkt. 1.2.A. oraz pkt. 7. należy wykonać dwa witraże na wschodnichoknach Małej Synagogi. Nie podano jednak projektu samych witraży, których wycena zależy od ich stopnia skomplikowania. Jak wygląda ich projekt? Jak mają wyglądać? Jaka jest dokładnatechnologia ich wykonania? W tym samym punkcie nadmieniono, by zamontować prosty system klimatyzacji zaokiennej. Rozumiemy, że jedno z okien zostałoby wykorzystane jako miejsce zamontowania klimatyzatora od wewnątrz?Odp. 2: Witraże zgodnie z OPZ należy wykonać w technologii szyby barwionej zespolonej z bezpieczną szybą. Jest to technika znana w technologii produkcji witraży. Wykonawca powinien wycenić wykonanie techniczne witraży i ich montaż bez uwzględnienia kosztów projektu witraży oraz nadzoru artystycznego, które leżą po stronie Zamawiającego. Technologia wykonania witraży powinna być identyczna z istniejącym witrażem, wykonanym w obiekcie w 2015 roku.System klimatyzacji zaokiennej dookreśla jedynie sposób doprowadzenia/odprowadzenia powietrza. Zamawiający dopuszcza urządzenie wolnostojące i lub montowane naściennie. Zamawiający wskaże miejsce montażu systemu uwzględniając zabytkowy charakter pomieszczenia. Pyt.3. Według której specyfikacji powinno być wykonane zadanie dot. systemówaudiowizualnych/multimedialnych? W przetargu ukazały się trzy różne specyfikacje:

 1. Specyfikacja systemu multimedialnego opisująca:

– Mykwa – Zadanie nr 1 (m.in. 5x monitor 75 cali oraz 1x monitor 95-120 cali)– Piwnica – Zadanie nr 2 (m.in. monitor 55 cali, 1x monitor 95-120 cali oraz systemprojekcyjny 4K i 3D)

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) podający wyposażenie AV dla obu zadań (m.in.

wideoprojektory dużej rozdzielczości – 3 szt., lub monitory 95-120 cali)

 1. Projekt wykonawczy, branża elektryczna, instalacje teletechniczne opisujące wyposażenie

dla Mykwy – zad. Nr 1. (m.in. ścianę z monitorów 46 cali w układzie 3×3)Według którego dokumentu ma zostać sporządzona oferta?Jeżeli w oparciu o OPZ, prosimy o uściślenie zagadnienia wideoprojektorów o dużejrozdzielczości. Czy zamawiający miał na myśli parametry zgodne z projekcyjnym 4K i 3Dopisanym w dokumencie specyfikacji systemu multimedialnego?Odp. 3: Zamawiający załączając dodatkową specyfikację sprzętu medialnego wskazał dopuszczalność rozwiązań równoważnych. Główną przesłanką było tu zaproponowanie rozwiązań najnowszych technologicznie i korzystnych kosztowo w stosunku do rozwiązań wskazanych w projekcie wykonawczym (z natury rzeczy rozwiązań trochę starszych technicznie). Zamawiający będzie akceptował również inne równoważne rozwiązania, które będą spełniać funkcje wskazane w dokumentacji przetargowej:t.j. w Mykwie:

 • wystawa multimedialna (np. zasugerowane w specyfikacji 5x monitor 75’ zamiast systemu opisanego w projekcie wykonawczym)
 • sala projekcyjna z wideoprojektorem lub monitorem 95-100”

     w Piwnicy:

 • wystawa multimedialna oparta na monitorach 55’ lub większych
 • sala projekcyjna i sala warsztatowa wyposażone system wideoprojektorów lub równoważnie w system monitorów 95”-100”

Zamawiający wymagać będzie montażu urządzeń zgodnych z standardem 4K i możliwością prezentacji w systemie 3D. Pyt.4. W przetargu ukazały się trzy różne specyfikacje:

 1. Specyfikacja systemu multimedialnego opisująca:

– Mykwa – Zadanie nr 1 (m.in. 5x monitor 75 cali oraz 1x monitor 95-120 cali)– Piwnica – Zadanie nr 2 (m.in. monitor 55 cali, 1x monitor 95-120 cali oraz systemprojekcyjny 4K i 3D)

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) podający wyposażenie AV dla obu zadań (m.in.

wideoprojektory dużej rozdzielczości – 3 szt., lub monitory 95-120 cali)

 1. Projekt wykonawczy, branża elektryczna, instalacje teletechniczne opisujące wyposażenie

dla Mykwy – zad. Nr 1. (m.in. ścianę z monitorów 46 cali w układzie 3×3)Odp.4: Specyfikacje w dokumentacji przetargowej należy traktować jako systemy równoważne. Zamawiający uznał, iż innowacyjność techniczna w rozwianiach multimedialnych jest tak szybko postępująca, iż wymaga elastycznego podejścia na etapie inwestycyjnym i nie może być z tego względu zdeterminowana na etapie projektu. Tym bardziej, iż nowsze rozwiązania są kosztowo korzystniejsze i posiadją szersze możliwości techniczne (tym samym procesy sterowania nimi są również prostsze i generujące niższe koszty po stronie instalacyjnej i sprzętowej.   Wroclaw, 08.09.2017.dotyczy: ogłoszenie w BZP nr 581785-N-2017 z dnia 2017-08-31 r.  zmienione ogłoszeniem nr 500021594-N-2017 z dnia 31-08-2017 r.PYTANIA zadane w procedurze przetargowej publicznej na robotę budowlaną (nr zam.: 2/2017) pn.:„Rewaloryzacja zespołu zabytkowych pomieszczeń Synagogi pod Białym Bocianem w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń we Wrocławiu w kompleksie Włodkowica 5 – 7 – 9”w dniu 08.09. 2017 do Zamawiającego wpłynęło pismo z pytaniami. Poniżej Zamawiający przedstawia przedmiotowe pytania i odpowiedzi na nie.Pyt. 1: W związku z zapisami w opisie technicznym do PW Instalacje sanitarne (Pomieszczenia ogrzewane będą czynnikiem grzewczym dostarczanym z węzła cieplnego) – proszę o wyjaśnienie, czy podłączenie nowoprojektowanej instalacji ciepła technologicznego do istniejącego węzła cieplnego wchodzi w zakres wyceny (brak informacji na ten temat w przekazanej dokumentacji projektowej).Odp. 1: TAK. Podłączenie wchodzi w zakres wyceny. Węzeł cieplny znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie remontowanych pomieszczeń, posiada stosowną rezerwę cieplną i podłączenie nie stanowi  skomplikowanego problemu natury technicznej.Pyt. 2: W związku z brakiem w dokumentacji przetargowej przedmiarów robót, a co za tym idzie koniecznością samodzielnego przygotowania przez Wykonawców kosztorysów ofertowych na podstawie przekazanej, obszernej dokumentacji przetargowej – prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 1 tydzień.Odp. 2: Przedmiary robót zamieszczono jedynie dla remontu Mykwy. Zamawiający określił że przedmiary nie mogą stanowić podstawy wyceny a są jedynie pomocnicze do jej szacowania i nie stanowią części dokumentacji przetargowej. Dla remontu piwnic przedmiarów nie zamieszczono . Oferent musi oszacować koszty na podstawie udostępnionej dokumentacji przetargowej. Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert. Wrocław, 31.08.2017.Fundacja Bente Kahan, ul. Włodkowica 5; 50-072 Wrocławogłasza przetarg publiczny na robotę budowlaną (nr zam.: 2/2017) pn.:„Rewaloryzacja zespołu zabytkowych pomieszczeń Synagogi pod Białym Bocianem w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń we Wrocławiu w kompleksie Włodkowica 5 – 7 – 9”Zapraszamy do składania ofert w przetargu nieograniczonym w trybie obowiązującej ustawy Prawo Zamówień Publicznych na robotę budowlaną dla realizacji projektu nr RPDS.04.03.02-02-0007/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania nr 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałania 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-­‐2020 (RPO WD 2014 – 2020).Informacja o przetargu została zamieszczona w Biuletynie Zamówień  Publicznych oraz również na portalu:www.rpo.dolnyslask.pl/zamowienia-publiczne/https://rpo.dolnyslask.pl/rewaloryzacje-zespolu-zabytkowych-pomieszczen-synagogi-pod-bialym-bocianem-w-ramach-programu-sciezek-kulturowych-czterech-swiatyn-we-wroclawiu-w-kompleksie-wlodkowica-5-7-9/Załączniki:

   Wrocław31.08.2017Biorąc pod uwagę fakt uzyskania przez Fundację Bente Kahan dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt pn. „Rewaloryzacja zespołu zabytkowych pomieszczeń Synagogi pod Białym Bocianem w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń we Wrocławiu w kompleksie Włodkowica 5-7-9”, w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania nr 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałania 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zapraszamy Państwa do złożenia oferty/ofert na:

 • świadczenie na rzecz Fundacji Bente Kahan usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach ww. projektu;
 • świadczenie na rzecz Fundacji Bente Kahan usługi zarządzania ww. projektem.

ZAPYTANIE OFERTOWE 

10.08.2017:Rozpoczynamy następny etap rewitalizacji kompleksu Synagogi pod Białym Bocianem. Na dniach chcemy rozpocząć prace w piwnicach i zrewitalizować zabytkową Mykwę.  Zakres planowanych prac (OPZ i dokumentacja techniczna) opisany w materiałach do pobrania w linku poniżej:Zakres planowanych prac, dokumentacja techniczna do pobrania    Biorąc pod uwagę fakt uzyskania przez Fundację Bente Kahan dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt pn. „Rewaloryzacja zespołu zabytkowych pomieszczeń Synagogi pod Białym Bocianem w ramach Programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń we Wrocławiu w kompleksie Włodkowica 5-7-9”, w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania nr 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałania 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na przygotowanie na rzecz Fundacji Bente Kahan dokumentacji na potrzeby planowanego do ogłoszenia zamówienia publicznego w ramach ww. projektu.ZAPYTANIE OFERTOWE

26.07.2017 – Protokół z postępowania nr 1 – do pobrania tutaj

Menu
Accessibility