Udostępnij tę stronę:

Tragiczne doświadczenia Żydów europejskich są dla Fundacji Bente Kahan zobowiązaniem do pracy na rzecz idei wzajemnego szacunku i poszanowania praw człowieka.Fundacja Bente Kahan rozpoczęła działalność w roku 2006 w celu odnowienia Synagogi pod Białym Bocianem i utworzenia tam żywotnego ośrodka żydowskiej kultury i edukacji, odpowiedzialnego za upamiętnienie i zachowanie 800-letniej historii Żydów we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.Projekt renowacji synagogi został ukończony dzięki funduszom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG – Norwegia, Islandia, Lichtenstein), Miasta Wrocław, Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, jego wrocławskiego oddziału oraz samej Fundacji. Synagoga pod Białym Bocianem została oficjalnie ponownie otwarta 6 maja 2010 r.

Cele i zasady działania Fundacji Bente Kahan: (Ze statutu Fundacji Bente Kahan)

ROZDZIAŁ II Cele i zasady działania Fundacji§ 10. Celami Fundacji są:

 1. Przełamywanie stereotypów oraz przeciwdziałanie antysemityzmowi, rasizmowi i nietolerancji.
 2. Dbałość o materialne i duchowe dziedzictwo kultury żydowskiej – zwłaszcza we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.
 3. Prezentacja dorobku kultury, historii i religii żydowskiej w Polsce i za granicą.
 4. Rozwój kultury żydowskiej w Polsce i na świecie.
 5. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw naukowych i oświatowych w zakresie kultury żydowskiej.
 6. Dokumentacja i upamiętnianie historii Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem doby Holokaustu.
 7. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw służących porozumieniu i współpracy między narodami, kulturami i religiami.
 8. Aktywizacja obiektów Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu przy ul. Włodkowica 7.
 9. Wspieranie działań innych instytucji oraz osób fizycznych zbieżnych z celami Fundacji, o których mowa w punktach 1-8.
 10. Pozyskiwanie inicjatyw dla pozyskania źródeł finansowania przedsięwzięć przedstawionych w punktach 1-9.

§ 11 Fundacja realizuje cele określone w § 10 w szczególności poprzez:

 1. Organizowanie i finansowanie:
 • festiwali, koncertów, przedstawień, warsztatów, wystaw, programów radiowych, telewizyjnych i filmowych,
 • działalności wydawniczej,
 • działalności naukowo-badawczej, konferencji, seminariów,
 • działalności edukacyjnej, szkoleń, odczytów.
 1. Przyznawanie stypendiów oraz udzielanie wsparcia finansowego laureatom konkursów.
 2. Współpracę z:
 • organami administracji państwowej, samorządowej,
 • organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi o podobnych celach do Fundacji,
 • placówkami oświatowymi, naukowymi i kulturalnymi.

Menu
Accessibility